Obsah

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Základní informace

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ust. zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdo může žádat

Vlastníci lesních pozemků.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

 

Vyrozumění (žádost) musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
   a) jméno a příjmení
   b) datum narození
   c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

u právnické osoby:
   a) název firmy
   b) identifikační číslo
   c) adresa, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
3. datum a podpis žadatele, příp. žadatelů
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území
5. lesnické označení lesního pozemku podle platné lesní hospodářské osnovy (pokud je pro lesní pozemek vypracována)
6. předpokládaná výše těžby (m3) a její důvod
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

 

Jak začít

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním vyrozumění (žádosti), které bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

 

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty

Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění (žádosti), může tato osoba těžbu provést.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 

Sankce

Pokuta až do výše 1.000.000 Kč dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.