Obsah

Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

Základní informace

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno.

V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

 

Kdo může žádat

Vlastníci leních pozemků, mladšich než 80 let, na kterých je v odůvodněných případech nutné provést mytní úmyslnou těžbu.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
   a) jméno a příjmení
   b) datum narození
   c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

u právnické osoby:
   a) název firmy
   b) identifikační číslo
   c) adresa, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
3. datum a podpis žadatele, případně žadatelů
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území
5. lesnické označení lesního porostu podle platné lesní hospodářské osnovy
6. předpokládaná výše těžby (m3) a výměra vzniklé holiny (ha)
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

 

V rámci předmětného řízení zpravidla provádí správní orgán ohledání na místě – za účelem kontroly stavu lesního porostu.

 

Jak začít

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

 

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, případně do 60 dnů.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

 

Sankce

Pokuta až do výše 1.000.000 Kč dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 55 odst. 1 písm. e))