Obsah

Žádost o vydání loveckého lístku

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Název

Žádost o vydání loveckého lístku

 

Základní informace

Vydání loveckého lístku.

 

Kdo může žádat

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

  1. je starší 16 let,
  2. má způsobilost k právním úkonům,
  3. složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
  4. je bezúhonný občan České republiky; k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku trestů;15) k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky; u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
  5. je pojištěn.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti na odboru životního prostředí a zaplacení správního poplatku.

 

Jak začít

Vyplněním formuláře žádosti o vydání loveckého lístku.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa myslivosti, Petr Foltis (email: foltis@vitkov.info, tel.: 556 312 267)

 

Co musím mít s sebou

Občanský průkaz, osvědčení o zkouškách - popř. starý lovecký lístek, pojistnou smlouvu povinného pojištění (dle § 48 zákona o myslivosti).

Výpis z rejstříku trestů zajišťuje na své náklady  náš správní orgán  - vyplňujete žádost.

 

Poplatky

Jsou předepsány tyto správní poplatky: Na 1 den 30,- Kč, na 5 dní 50,- Kč, na 30 dní 70,- Kč, na 6 měsíců 100,- Kč, na 12 měsíců 150,- Kč, na 12 měsíců pro osoby studující a osoby zajišťující myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,- Kč, na dobu neurčitou 1000,- Kč, na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 500,- Kč.

 

Lhůty

30 dnů.

 

Právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Opravné prostředky

Odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Sankce

Nejsou sankce