Obsah

Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Základní informace

Pokud se jedná o pozemky zemědělské a byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu a případně navazují na pozemky určené k plnění funkcí lesa, nebo jsou vedeny jako druh pozemku ostatní plocha, lze takový pozemek prohlásit za lesní pozemek.

 

Kdo může žádat

Žádost se podává na  návrh vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka, doklad o vlastnictví pozemku, další podklady uvedené níže.

 

Jak začít

Podáním žádosti s předepsanými záležitostmi.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů,  tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, stanovisko odborného lesního hospodáře, u části pozemku doložit geometrický plán, odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, rozhodnutí o změně ve využití území pro výměru pozemku 0,03 ha a vyšší (popřípadě stanovisko zda je změna druhu pozemku v souladu s platnou  územně plánovací dokumentací), nad 0.50 ha stanovisko orgánu ochrany přírody, projekt zalesnění.

 

Poplatky

Nejsou

 

Lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů, případně do 60 dnů.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

 

Sankce

Nejsou