Obsah

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

 

Základní informace

Pozemky (osoby, stavby a zařízení, které se na nich nacházejí), které sousedí nebo se nacházejí v blízkosti pozemků určených k plnění funkcí lesa, mohou být ohroženy zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů zastíněním a lavinami z těchto pozemků. V takovém případě může příslušný orgán státní správy určit rozhodnutím na základě žádosti rozsah a způsob nezbytně nutných zabezpečovacích opatření. Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou povinni provedení opatření strpět.

 

Kdo může žádat

Vlastníci ohrožených nemovitostí, nebo investoři ohrožených staveb a zařízení.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:

a) jméno a příjmení

b) datum narození

c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

u právnické osoby:

a) název firmy

b) identifikační číslo

c) adresa, případně jiná adresa pro doručování

2. datum a podpis žadatele, případně žadatelů

3. doklad o vlastnictví ohrožené nemovitosti

4. identifikaci pozemků určených k plnění funkcí lesa

5. situaci ohroženého pozemku, včetně zákresu ohrožených staveb v kopii katastrální mapy

 

Jak začít

Podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

Je vhodné preferovat osobní projednání žádosti.

 

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne podání.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Sankce

Nejsou.