Obsah

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

Základní informace

Jedná se o případy, kdy pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, ve skutečnosti funkce lesa nikdy neplnil, nebo naopak pozemek plní funkce lesa ale je v KN evidován jako jiný druh pozemku nežli je lesní pozemek – pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Orgán státní správy lesů rozhodne, zda pozemek nadále je, či není lesním pozemkem. Výsledné rozhodnutí nemá řešit změnu druhu pozemku a ke stávajícímu druhu pozemku (pokud se nejedná o lesní pozemek) se může nařídit příslušnost k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa – kód ochrany: PUPFL.

 

Kdo může žádat

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech podává vlastník pozemku.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku, stanovisko odborného lesního hospodáře, u části pozemku doložit geometrický plán, výpis z pozemkové knihy, snímek mapy původního pozemkového katastru, identifikaci parcel - srovnávací sestavení parcel.

Pozn.:

Existují případy kdy byl v minulosti v evidenci KN změněn druh pozemku po tzv. scelování pozemků, někdy bez souhlasu vlastníka lesa, ale pozemek je do dneška využíván tak jak byl využíván původně.

Jak začít

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Náležitosti žádosti, které jsou uvedeny výše - viz. Podmínky a postup vyřizování.

Doporučujeme osobní projednání žádosti.

 

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty

Do 30 dnů (60 dnů – místní ohledání, složité případy) od zahájení řízení.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

 

Sankce

Nejsou.