Obsah

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Název

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).

 

Základní informace

Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, nestanoví-li zákon jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

 

Případy, kdy povolení ke kácení dřevin není třeba:

§ 8 odst. 2

Není-li v zákoně stanoveno jinak, povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů

 • pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,

 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,

 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,

 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení,

 • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze

 • z důvodů zdravotních (kácení, kdy stav a rozsah napadení dřevin významně ohrožuje okolní dřeviny, např. napadení dřevin epidemickými chorobami a kalamitního napadení škůdci a patogeny), za kácení ze zdravotních důvodů nelze považovat kácení suchých dřevin.

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. Oznámení musí obsahovat náležitosti podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

§ 8 odst. 3

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost a charakteristiku stanovilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny) nebo stromořadí, se nevyžaduje:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

 

 

§ 8 odst. 4

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Oznámení musí obsahovat náležitosti podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

 

Kdo může žádat

Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Povolení ke kácení dřevin je vydáváno ve správním řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. 

Orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin a současně i následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

 

Jak začít

Podáním žádosti u věcně a místně příslušného správního orgánu. Žádost musí obsahovat  náležitosti  podle § 45 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba  uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost  musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby, která ji činí a další náležitosti podle zmíněné vyhlášky:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

 • zdůvodnění žádosti.  

 

Na kterou instituci se obrátit?

Kácení dřevin povolují podle § 76 odst. 1 zákona obecní úřady.

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí povoluje kácení dřevin v územním obvodu Města Vítkova, tj.  v katastrálním území Vítkov, Klokočov u Vítkova, Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova, Jelenice.

Žádost lze podat :

 • písemně na adresu: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 • elektronicky do datové schránky: 3seb39i

 • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:  podatelna@vitkov.info

Formulář žádosti je k dispozici u Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí nebo na internetových stránkách města. Formulář není povinný.  

 

Kontaktní informace

Jarmila Wesselská, telefon: 556 312 269, e-mail: wesselska@vitkov.info  

 

Co musím mít s sebou

Viz výše uvedený postup „Jak začít“.

 

Poplatky

Bez poplatku. 

 

Lhůty

Orgán ochrany přírody rozhodne v jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení (§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).

 

Právní předpisy

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.,

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník podat odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu.

 

Sankce

Za poškození nebo pokácení dřevin bez povolení se ukládá pokuta podle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny.