Obsah

Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Název

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“).

 

Základní informace

ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

Do ZPF náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.

K odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.

§ 9 odst. 2 souhlasu není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda

a) v zastavěném území pro

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo

2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

 

b) pro umístění

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o ploch větší než 55 m2, nebo

3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

 

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo

 

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF,

 

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím.

 

Kdo může žádat

Fyzické a právnické osoby.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydávaný jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu, je souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF rozhodnutím vydaným ve správním řízení. 

 

Jak začít

Podáním žádosti o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebo podáním žádosti o koordinované závazné stanovisko.  Žádost musí obsahovat náležitosti  podle § 45 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.

Z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby, která ji činí.

 

Vedle těchto obecných náležitostí musí žádost dále obsahovat:

 • účel zamýšleného odnětí,

 • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF,

 • zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních

 • zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější,

 • pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu, 

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,

 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,

 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,

 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,

 • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,

 • výsledky pedologického průzkumu,   

 • údaje o odvodnění a závlahách,

 • údaje o protierozních opatřeních,

 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,

 • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu, má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem,

 • vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,

 • výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody, jedná-li se o těžbu nerostných surovin.    

 

Žádost lze podat:

 • písemně na adresu: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 • elektronicky do datové schránky: 3seb39i

 • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:  podatelna@vitkov.info 

Formulář žádosti je k dispozici u Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí nebo na internetových stránkách města. Formulář není povinný.  

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ve správním obvodu obce Vítkova, jako obce s rozšířenou působností, tj. na území obcí Březová, Nové Lublice, Budišov nad Budišovkou, Radkov, Čermná ve Slezsku, Staré Těchanovice, Kružberk, Svatoňovice, Moravice, Větřkovice, Melč, Vítkov.

 

Kontaktní informace

Jarmila Wesselská, telefon: 556 312 269, e-mail: wesselska@vitkov.info  

 

Co musím mít s sebou

Viz výše uvedený postup „Jak začít“.

 

Poplatky

Správní poplatek za vyřízení žádosti není předepsán. Po zahájení realizace záměru se za odnětí půdy ze ZPF platí odvody ve výši stanovené podle přílohy zákona o ochraně ZPF. Případy, kdy se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jsou uvedeny v § 11a zákona o ochraně ZPF. 

 

Lhůty

Lhůtu pro vyřízení žádosti stanoví správní řád, nejpozději do 30 dnů od data, kdy žádost došla správnímu orgánu příslušnému věc vyřídit, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

 

Právní předpisy

 • zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.,

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Nezákonné závazné stanovisko vydané dotčeným orgánem pro účely řízení podle stavebního zákona lze a zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízením dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 4 odst. 9 stavebního zákona a § 149 odst. 5 správního řádu.

Proti rozhodnutí může účastník podat odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu.

 

Sankce

Podle části IX. zákona o ochraně ZPF.