Obsah

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Pojmenování (název) životní situace

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

Základní informace k životní situaci

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, dále jen „zákon o odpadech“.

V souladu s § 16 odst. 3 zákona o odpadech může původce nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této životní situaci je původcem odpadů: právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18-ti let, způsobilost k právním úkonům, vlastník podnikatelského oprávnění či jiné zřizovací listiny.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Původce odpadů podá písemnou žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem osobně na podatelnu příslušného úřadu, nebo zašle prostřednictvím datové zprávy nebo poštou.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možno učinit také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Tuto životní situaci můžete vyřešit na všech obecních úřadech obce s rozšířenou působností a jím příslušných odborech životního prostředí, v jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Ve Vítkově tedy na Městském úřadě, v budově na nám. J. Zajíce č. 7.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tuto životní situaci lze řešit na MěÚ Vítkov  pouze v případě, že je podnikatelská činnost provozována na území obce s rozšířenou působností – Vítkov. Pokud činnost splňuje podmínku, pak je správním orgánem Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, úsek odpadového hospodářství, kde životní situaci řeší kompetentní pracovník v úředních dnech a hodinách. 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, která obsahuje

 • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu; bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

 • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

 • kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

 • seznam odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi,

 • provozní řád skladu nebezpečných odpadů,

 • plná moc, pokud se nechá žadatel zastupovat.

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady uvádí v ustanovení § 2 vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady  naleznete  na stránkách města v sekci městský úřad:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-vystavby-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-1/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/

 

Formulář žádosti je k dispozici také na odboru  výstavby, územního plánování a životního prostředí, úsek odpadového hospodářství, kancelář č. 301.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady je oproštěn od správních poplatků.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle § 71 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb. je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle však do 60 dnů.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Bez dalších účastníků.

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Z hlediska odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí bez dalších požadavků.

 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nemá-li žádost veškeré náležitosti, vyzve správní orgán žadatele k doplnění požadovaných dokladů. Pokud žadatel v průběhu řízení žádost doplní o požadované údaje a orgán zjistí, že jsou splněny podmínky pro vydání rozhodnutí – řízení ukončí a požadované rozhodnutí vydá.

Řádným opravným prostředkem proti udělenému rozhodnutí o souhlasu/nesouhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem je odvolání. Jak postupovat je vždy uvedeno účastníkovi řízení ve vydaném rozhodnutí.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu do výše 1.000.000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o odpadech.

Původce odpadů, který nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním, může být pokutován Českou inspekcí životního prostředí dle § 66 zákona o odpadech až do výše 50.000.000 Kč.

 

Nejčastější dotazy

Bez dotazu, neboť jednotlivé body žádosti jsou přesně stanoveny.

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Nejvíce informací získáte osobně přímo u pracovníků na odboru životního prostředí.

Další informace můžete najít také na těchto www stránkách:
Státní správa (www.statnisprava.cz)

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

Bez dalších souvisejících životních situací.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – úsek odpadového hospodářství. 

 

Kontaktní osoba

Bc. Marek Javorský (e-mail: javorsky@vitkov.info, tel.: 556 312 266)

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 5. 2015

 

Popis byl naposledy aktualizován

17. 2. 2017

 

Datum konce platnosti popisu

---

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez upřesnění.

 

Přílohy