Obsah

Závazné stanovisko k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Pojmenování (název) životní situace

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“.

 

Základní informace k životní situaci

Vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. 

Závazné stanovisko potřebuje investor stavby dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, pokud je součástí stavby stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší  (např. kotel o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, krbová kamna či krbová vložka o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, čistička odpadních vod apod.). Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat ovzduší.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba, v jejichž prospěch má být souhlas vydán (nejčastěji investor stavby) nebo zástupce na základě plné moci.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o vydání koordinovaného závazného  stanoviska  - eviduje odbor výstavby a územního plánování.

V případě požadavku závazného stanoviska jen za jeden úsek – ověření u dotčeného stavebního úřadu, že požaduje jen závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší  a následné podání písemné žádosti o vydání závazného stanoviska, vyjádření - eviduje odbor životního prostředí.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, nebo závazného stanoviska - na podatelnu příslušného úřadu, nebo zašle prostřednictvím datové zprávy nebo poštou.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možno učinit také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany ovzduší je místně příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Ve Vítkově tedy na Městském úřadě, v budově na nám. J. Zajíce č. 7

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tuto životní situaci lze řešit na MěÚ Vítkov  pouze v případě, že je podnikatelská činnost provozována na území obce s rozšířenou působností – Vítkov. Pokud činnost splňuje podmínku, pak je správním orgánem Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, kde životní situaci řeší kompetentní pracovnice v úředních dnech a hodinách. 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

U spalovacích zdrojů (kotlů, krbových kamen, krbových vložek) výrobní typ spalovacího zdroje, jmenovitý tepelný příkon a palivo.

U čističek odpadních vod výrobní typ, projektovanou kapacitu a způsob svedení přečištěných odpadních vod.

U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší  naleznete  na stránkách města v sekci městský úřad:

koordinované stanovisko

modules/file_storage/download.php?file=5798e193|931

závazné stanovisko, vyjádření odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší

modules/file_storage/download.php?file=693fa39f|975

Formulář žádosti je k dispozici také na odboru  životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, kancelář č. 308.

 

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší se vydává bez poplatků.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle § 71 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb. je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle však do 60 dnů.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě neúplných podkladů pro vydání závazného stanoviska bude žadatel vyzván k jejich doplnění. 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně  odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem  lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává  rozhodnutí v předmětné věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. 

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud fyzická osoba (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, dopustí se přestupku dle § 23 odst. 1 písm. b), za který jí bude uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem, dopustí se správního deliktu dle § 25 odst.1 písm.g), za který jí bude uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

 

Nejčastější dotazy

Bez dotazu, neboť jednotlivé body žádosti jsou přesně stanoveny.

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Nejvíce informací získáte osobně přímo u pracovníků na odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Další informace můžete najít také na těchto www stránkách:
Státní správa (www.statnisprava.cz)

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

Bez dalších souvisejících životních situací.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – orgán ochrany ovzduší.

 

Kontaktní osoba

Bc. Marek Javorský (email: javorsky@vitkov.info, tel.: 556 312 266)

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.05.2015

 

Popis byl naposledy aktualizován

28.05.2015

 

Datum konce platnosti popisu

---

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez upřesnění.

 

Přílohy

formulář žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska odboru výstavby a územního plánování

modules/file_storage/download.php?file=d6b69082|634

formulář žádosti o vydání závazného stanoviska, vyjádření odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší