Obsah

Informace k evidenci obyvatel

Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V případech stanovených zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 

Kdo ohlašuje změnu místa pobytu

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,

 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

 • Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obdrží na ohlašovně.

 • Prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, řidičský průkaz); po ukončení pobytu v cizině občan předkládá cestovní doklad; občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství.

 • Doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Oprávněná osoba předkládá doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu a platný občanský průkaz.

 • Zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč za každou osobu starší 15 let.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo (např. list vlastníka, kupní smlouvu) pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Občan ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Z místa předchozího trvalého pobytu se neodhlašuje.

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost:

 • osobně ohlašovně v místě svého trvalého pobytu – nevyžaduje se ověřený podpis,

 • v listinné podobě (písemně) ohlašovně v místě svého trvalého pobytu; listina musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být dodána prostřednictvím datové schránky tohoto občana,

 • zastupitelskému úřadu; ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem zastupitelského úřadu,

 • jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,

 • správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území České republiky činí 100 Kč,

 • povinnost do 15 pracovních dnů od sdělení odevzdat občanský průkaz (lze současně).

 

Hlášení adresy pro doručování

Občan může ohlásit, změnit nebo zrušit adresu, na kterou mu mají být doručovány úřední písemnosti, a to ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu; žádost může obsahovat datum, od kterého mají být občanovi doručovány písemnosti na uvedenou adresu.

Ohlášení provede:

 • osobně,

 • v listinné podobě (písemně); listina musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být dodána prostřednictvím datové schránky tohoto občana.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo na návrh oprávněné osoby,  za předpokladu splnění zákonných podmínek, tj. užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu zaniklo a současně občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

 

Podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • Podává vlastník nebo oprávněná osoba (navrhovatel), nejlépe osobně, na ohlašovně podle místa trvalého pobytu osoby, které má být údaj o trvalém pobytu zrušen.

 • V podávané žádosti musí být uvedeny údaje žadatele, jeho oprávnění k podání žádosti, čeho se žadatel domáhá, kterému občanu má být údaj o trvalém pobytu zrušen, známé kontaktní údaje tohoto občana, na základě čeho došlo k přihlášení občana k trvalému pobytu, jak došlo k zániku užívacího práva občana, zda a od kdy občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, jakým způsobem jsou (eventuálně budou) skutečnosti o zániku užívacího práva a neužívání objektu občanem prokázány (např. navrhnout svědky).

 • Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo (např. list vlastníka, kupní smlouvu) pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 • Současně uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu, které má být pobyt zrušen.

 

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

 • Je vydáno, jestliže se žadateli podaří prokázat splnění zákonných podmínek.

 • Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je místem trvalého pobytu občana, jemuž byl tento údaj zrušen, adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 • Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu občana, kterému byl tento údaj zrušen; občan je povinen do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí požádat o vydání nového občanského průkazu.

 

Poskytování údajů z informačního systému

 • Občanovi staršímu 15 let na základě žádosti, která je k dispozici na ohlašovně.

 • Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá zákonný zástupce nebo opatrovník.

 • Údaje vedené v informačním systému se poskytují pouze k jeho osobě a k osobě blízké, kterou je otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner; k osobě blízké se poskytuje jen datum a místo úmrtí a stát, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, popřípadě den, který byl rozhodnutím soudu prohlášen za mrtvého nebo nezvěstného.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může občan podat ohlašovně osobně nebo v listinné podobě (písemně). Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Při osobním podání se úředně ověřený podpis nevyžaduje.

Správní poplatek za poskytnutí údajů z informačního systému činí 50 Kč.

 

Zprostředkování kontaktu s hledanou osobou

Informace o postupu při vyřizování žádosti o zprostředkování kontaktu

Na základě § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra od 1. 7. 2010 na žádost občana staršího 15 let zprostředkovává kontakt s hledanou (dále jen „kontaktovanou“) osobou.

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby po její jednoznačné identifikaci v informačním systému evidence obyvatel, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

 

Jakým způsobem žadatel o zprostředkování kontaktu žádá

Ke zprostředkování kontaktu s hledanou osobou slouží Žádost o zprostředkování kontaktu, která je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a taktéž je k dispozici na webových stránkách města Vítkova, jak je konkrétně uvedeno níže v části „Formuláře“.

Současně je tato žádost k dispozici u všech úřadů příslušných k jejímu podání a žadatel (dále jen „kontaktující osoba“) ji tak může osobně vyplnit buď na matričním úřadě, na obecním úřadě obcí s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech. Žádost může být podána elektronicky, kdy musí být opatřena elektronickým podpisem a taktéž může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 

Formuláře

Žádost o zprostředkování kontaktu obdrží žadatelé osobně na odboru správních činností a obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Vítkov nebo si ji mohou stáhnout z webových stránek města Vítkova:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/

 

Správní poplatek

Správní poplatek za zprostředkování kontaktu je ve výši 500 Kč a je možno jej uhradit třemi způsoby:

a)     kolkovou známkou v hodnotě 500 Kč,

b)    v hotovosti při podání žádosti na úřadě,

c)     zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…., kdy jako další čtyřčíslí (případně trojčíslí) na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – u čtyřmístných koncovek např. 11116823 a u trojmístných koncovek např. 1111297  (pouze upozorňujeme, že variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě tedy vždy jedničky! Jako specifický symbol se pak uvede číslice 433 a jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby (žadatele).

 

Kde může žadatel o zprostředkování kontaktu žádat

Žádost o zprostředkování kontaktu přijímá pracoviště odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, úsek evidence obyvatel, kancelář č. 102 (v přízemí) Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov. Telefonní kontakt: 556 312 211, 556 312 212.

 

Jaké doklady je třeba předložit:

Občanský průkaz nebo cestovní doklad.

 

Zaslání žádosti na Ministerstvo vnitra

Po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) a vyplnění příslušné žádosti žadatelem, zaměstnanec úřadu zašle tuto žádost na odbor správních činností Ministerstva vnitra k vyřízení.

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému.

Poté Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:

1.     pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,

2.     pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

3.     pokud kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

 

Právní úprava

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Doplňující zákony a předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doplňující informace

Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel

PS 155/SC, nám. Hrdinů 3, 140 21  Praha 4

e-mail: oscoeo@mvcr.cz

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

kancelář č. 102 (přízemí)

úsek evidence obyvatel a úsek ohlašovny

Ing. Xenie Šrubařová, tel.: (+420) 556 312 211, e-mail: srubarova@vitkov.info 

Mgr. Miroslava Kalivodová, tel.: (+420) 556 312 212, e-mail: kalivodova@vitkov.info