Obsah

Informace k vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem (e-pas)

 

Cestovní doklady vydává Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vítkov.

K podání žádosti o nový cestovní pas není nutná fotografie. Fotografii pořizuje pověřený pracovník na místě a úkon není zpoplatněn.

 

Doklady potřebné k vydání cestovního dokladu (e-pas)

 • Předkládají se v originále, v ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 • U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit také jejich ověřený překlad do českého jazyka (výjimkou jsou doklady ve slovenském jazyce vydané do 1. 1. 1993).

 • Doklad o státním občanství občan předkládá vždy po nabytí státního občanství ČR udělením, po ukončení pobytu v cizině, a pokud nemá trvalý pobyt na území ČR, jinak jen vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 

Vydání cestovního dokladu osobě ve věku do 15 let

Je potřeba předložit:

 • rodný list dítěte,

 • nutná přítomnost dítěte i zákonného zástupce s občanským průkazem,

 • neplatný cestovní doklad dítěte (pokud byl vydán).

Poplatky, lhůty a platnost dokladu:

 • vydání CD do 30 dnů, 100,- Kč (platnost 5 let),

 • cestovní pas typu „BLESK“, 1 000,- Kč, vydán do 5 pracovních dnů s možností převzetí u MV (platnost 5 let),

 • cestovní pas typu „ SUPERBLESK“, 2 000,- Kč, vydán do 24 hod. v pracovních dnech s převzetím dokladu vždy na MV (platnost 5 let).

Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

 

Vydání cestovního dokladu osobě ve věku od 15 do 18 let

Je potřeba předložit:

 • občanský průkaz a rodný list dítěte (žadatele) o cestovní pas, nutná přítomnost i zákonného zástupce s občanským průkazem,

 • neplatný cestovní doklad (pokud byl vydán).

Poplatky, lhůty a platnost dokladu:

 • vydání CD do 30 dnů, 600,- Kč (platnost 10 let),

 • cestovní doklad typu „BLESK“, 3 000,- Kč, vydán do 5 pracovních dnů s možností převzetí dokladu u MV (platnost 10 let),

 • cestovní pas typu „ SUPERBLESK“, 6 000,- Kč, vydán do 24 hod. v pracovních dnech s převzetím dokladu vždy na MV (platnost 10 let).

 

Vydání cestovního dokladu osobě ve věku od 18 let

Je potřeba předložit:

 • občanský průkaz,

 • neplatný cestovní doklad (pokud byl vydán).

Poplatky, lhůty a platnost dokladu:

 • vydání CD do 30 dnů, 600,- Kč (platnost 10 let),

 • cestovní doklad typu „BLESK“, 3 000,- Kč, vydán do 5 pracovních dnů s možností převzetí dokladu u MV (platnost 10 let),

 • cestovní doklad typu „ SUPERBLESK“, 6 000,- Kč, vydán do 24 hod. v pracovních dnech s převzetím dokladu vždy na MV (platnost 10 let).

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

V případě Cestovní přílohy pro dítě do 15 let pro potřeby malého pohraničního styku se jedná o cesty do Polska do 15 km od státní hranice. Nutná je vyplněná žádost, rodný list dítěte, 2 fotografie dítěte odpovídající jeho současné podobě, občanský průkaz zákonného zástupce (bez poplatku).

 

Převzetí cestovního dokladu

 • Občan starší 15 let přebírá cestovní doklad osobně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde podal žádost o vydání. V případě, že občan uvede v žádosti vyzvednutí u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, zaplatí při převzetí vyhotoveného cestovního dokladu správní poplatek 100,- Kč.

 • Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní doklad zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

 • Opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 

Přestupky a sankce

Dle § 34a odst. 1 zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů:

1.    Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

a)     poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b)    neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

c)     při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,

d)    neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

e)     neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

f)     neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

g)    úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

h)    požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

i)     pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo

j)     neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 1 000 000,- Kč.

 

Související informace

Pokud občan vlastní neplatný cestovní doklad, cestovní doklad po zemřelé osobě nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, tak je povinen tento doklad odevzdat bez zbytečného odkladu orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.

 

Ohlašovací povinnost občana

Držitel cestovního dokladu je povinen neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo nález cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě Policii ČR.

V zahraničí je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 

Cestování do zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje vždy před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost cestovního dokladu a podmínky k vycestování.

Vízum do zahraničí - vyřizuje zastupitelský úřad státu, do kterého občan cestuje.

 

Více informací

Více informací získáte přímo na internetových stránkách:

www.mvcr.cz

v sekci Služby pro veřejnost/Rady a služby/Osobní doklady.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

kancelář č. 102 (přízemí)

úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

Ing. Xenie Šrubařová, tel.: (+420) 556 312 211, e-mail: srubarova@vitkov.info 

Mgr. Miroslava Kalivodová, tel.: (+420) 556 312 212, e-mail: kalivodova@vitkov.info