Obsah

Informace k vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 

Všechny standardní občanské průkazy jsou s účinností od 1. 7. 2018 vybaveny kontaktním elektronickým čipem.

Občanské průkazy vydává Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vítkov.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

 

Doba platnosti občanského průkazu

 • 5 let – je-li občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let.

 • 10 let – je-li občanský průkaz vydáván občanovi staršímu 15 let.

 • 35 let pro občana staršího 70 let.

 • 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

 • 3 měsíce v případě, kdy je občanovi vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

 

Skončení platnosti občanského průkazu

 • Uplynutím doby v něm vyznačené.

 • Ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení.

 • Pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého.

 • Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 • Ukončením trvalého pobytu na území ČR.

 

Požádat o vydání občanského průkazů lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva. V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

 

Doklady k vydání občanského průkazu

 • Předkládají se v originále, v ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 • U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit také jejich ověřený překlad do českého jazyka (výjimkou jsou doklady ve slovenském jazyce vydané do 1. 1. 1993).

 • Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu (např. rodný nebo oddací list), je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed.

 

K podání žádosti o vydání občanského průkazu není nutná fotografie. Fotografii pořizuje pověřený pracovník na místě jako u cestovních pasů a úkon není zpoplatněn.

Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem pouze za předpokladu, že splňuje podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa. Fotograf musí postupovat v souladu s § 8 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

 

Vydávají se tyto občanské průkazy

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (v souvislosti s výkonem volebního práva).

 

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Je potřeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

 • rodný list jeho rodiče,

 • doklad o státním občanství vždy po nabytí státního občanství udělením, po ukončení pobytu v cizině, a pokud nemá trvalý pobyt na území ČR, jinak jen vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji,

 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnost, o nichž se do občanského průkazu zapisují  údaje na žádost občana nebo potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti.

 

Vydání občanského průkazu z důvodu konce jeho platnosti

Občan je povinen předložit před vydáním nového občanského průkazu dosavadní občanský průkaz.

 

Vydání občanského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,

 • doklad o rodném čísle, jestliže není uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

 • potvrzení o občanském průkazu,

 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana nebo potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti.

 

Nepovinná výměna občanského průkazu

 • Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

 • Vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

 

Za nepovinnou výměnu občanského průkazu je stanoven správní poplatek ve výši 200,-Kč.

Vydání občanského průkazu z důvodu změny nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu

Občan je povinen předložit

 • dosavadní občanský průkaz,

 • doklad o této změně, nebo doklad potvrzující údaj, který se má doplnit.

 

Vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,

 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

 

Převzetí občanského průkazu

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je možno převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

 

Požádá-li občan o převzetí občanského průkazu na jiném úřadu obce s rozšířenou působností, je stanoven správní poplatek ve výši 100,-Kč.

 • Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

 • Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

 • Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí.

 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 

Bezpečností osobní kód (BOK)

Bezpečnostní osobní kód (BOK) slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu.

Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje.

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti. Tento úkon je zpoplatněn.

Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

 

Identifikační osobní kód (IOK)

Identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.

Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu.

 

Deblokační osobní kód (DOK)

Deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu.

Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.

Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního kódu držitelem.

 

Termíny a lhůty

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem do 30 dnů ode dne podání žádosti

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem do 5 pracovních dnů

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem do 24 hodin v pracovních dnech

 

Poplatky

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem vydaný do 5 pracovních dnů – 500,- Kč.

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem vydaný do 5 pracovních dnů u občanů mladších 15 let – 300,- Kč

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem vydaný do 24 hodin v pracovních dnech – 1 000,- Kč.

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem vydaný do 24 hodin v pracovních dnech u občanů mladších 15 let  – 500,- Kč.

 • Občanský průkaz občana mladšího 15 let – 50,- Kč.

 • Občanský průkaz odcizený, poškozený, zničený, obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100,- Kč.

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč.

 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100,- Kč.

 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce – 100,- Kč.

 • Občanský průkaz občana nad 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100,- Kč.

 • Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu – 100,- Kč.

 

Přestupky a sankce

Dle § § 65 zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech:

1.    Přestupku se dopustí ten, kdo

a)     úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

b)    poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 písm. a),

c)     poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),

d)    poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c), nebo

e)     poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

2.    Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

3.    Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že

a)     poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a), nebo

b)    neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f).

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 lze uložit pokutu do 10 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000,- Kč.

 

Ohlašovací povinnost občana

Občan je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo u matričního úřadu. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii ČR.

V zahraničí je občan povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 

Více informací

Více informací získáte přímo na internetových stránkách:

www.mvcr.cz

v sekci Služby pro veřejnost/Rady a služby/Osobní doklady.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

kancelář č. 102 (přízemí)

úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

Ing. Xenie Šrubařová, tel.: (+420) 556 312 211, e-mail: srubarova@vitkov.info o

Mgr. Miroslava Kalivodová, tel.: (+420) 556 312 212, e-mail: kalivodova@vitkov.info