Obsah

Uzavření manželství - svatba

Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň).

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství:

 • před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města

 • nebo starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu,

 • před kterýmkoliv úřadem – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen,

 • před kapitánem lodi, letadla (registrovaných v ČR), velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen,

 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině,

 • v cizině před orgánem k tomu zmocněným.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

 

Městský úřad Vítkov zapisuje uzavření manželství ve správním obvodu pro:

 • město Vítkov včetně místních částí (Lhotka, Klokočov, Prostřední Dvůr, Nové Těchanovice, Zálužné, Podhradí, Jelenice),

 • obce Větřkovice, Čermná ve Slezsku.

Manželství lze uzavřít v obřadní síni Městského úřadu Vítkov nebo na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov anebo mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova, na základě písemné žádosti snoubenců.

 

Co je třeba předložit

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství včetně přílohy a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství,

 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,

 • jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci.

 

Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písmeny b) - e), pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené platným občanským průkazem.

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství před orgánem církve, předloží oddávajícímu osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření platného manželství. Bez tohoto dokladu nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a k jeho vydání se předkládají stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku. Osvědčení je platné 6 měsíců ode dne vydání.

Cizinec, který chce uzavřít v České republice manželství, je povinen matričnímu úřadu předložit:

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství,

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,

 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.

 

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu musí být opatřeny předepsanými ověřeními (Apostille, superlegalizace), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Podrobnější informace k této problematice sdělí kterýkoli matriční úřad.

Oddací list se vyzvedává osobně na matrice. Datum jeho vyhotovení vám sdělí matrikářka v den obřadu. Lze jej též po dohodě zaslat na adresu jednoho z novomanželů.

 

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství a jeho přílohu snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov anebo mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova a žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku lze také získat z webových stránek města Vítkova:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/

 

Poplatky a termíny

Správní poplatky spojené s uzavřením manželství:

 • 3.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR,

 • 2.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR,

 • 1.000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost,

 • 500 Kč za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Správní poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců a hradí se v hotovosti při podání žádosti.

 

Další účastníci a činnosti

 

Svědci

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Svědek před uzavření manželství prokazuje svoji totožnost platným dokladem.

 

Tlumočník

Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Bez jeho přítomnosti nelze prohlášení v těchto případech učinit.

Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů); znění slibu předkládá matrikář. Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikáři při vyřizování formalit před uzavřením manželství. Tlumočník se podepisuje na „Protokol o uzavření manželství“ a prokazuje svoji totožnost matrikáři.

Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

kancelář č. 103 (přízemí)

úsek matriky (matriční úřad)

Bc. Lenka Motlová, tel.: (+420) 556 312 210, e-mail: motlova@vitkov.info