Obsah

Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů, které se zapisují do evidence zemědělského podnikatele, do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Není třeba oznamovat změny, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.

Změny se oznamují osobně (případně prostřednictvím zástupce na základě plné moci; pravost podpisu na ní nemusí být úředně ověřena) na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Podání lze na příslušný úřad zaslat také poštou, případně elektronicky (opatřené zaručeným elektronickým podpisem). Na Městském úřadě Vítkov za tuto agendu zodpovídá Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, budova náměstí Jana Zajíce 4, kancelář č. 301.

Podoba formulářů není stanovena zákonem, lze využít formuláře, které jsou ke stažení na webových stránkách města Vítkova: 

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad-pro-podnikatele/

nebo na portálu farmáře www.eagri.cz (Portál farmáře – Evidence zemědělských podnikatelů – Formuláře k podání). Při osobní návštěvě úřadu lze formulář vyplnit přímo s pracovníkem živnostenského úřadu.

 

Při oznámení změn podnikatel předloží tyto doklady:

  • platný průkaz totožnosti,

  • doklad o zaplacení správního poplatku, je-li změna zpoplatněna.

 

Poplatek za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci činí 500 Kč, v případě identifikačních údajů je to 100 Kč. Přerušení provozování zemědělské výroby je bez poplatku. Poplatek se platí na pokladně v hotovosti, případně složenkou nebo převodem na účet.

Úřad provede změny v evidenci zemědělského podnikatele do 30 dnů.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 4

749 01  Vítkov

kancelář č. 301 (2. patro)

úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním

Bc. Bronislava Balnarová, tel.: (+420) 556 312 236, e-mail: balnarova@vitkov.info

Ing. Klára Švecová, tel.: (+420) 556 312 235, e-mail: svecova@vitkov.info