Obsah

Oznámení změn v živnostenském podnikání

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně a také pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu nahlásit předem. Není třeba oznamovat změny, které jsou již zavedeny v obchodním rejstříku, v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel nebo cizinců.

 

Oznámit změny podle živnostenského zákona lze:

  • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice (případně prostřednictvím zástupce na základě plné moci; pravost podpisu na ní nemusí být úředně ověřena),
  • zasláním poštou,
  • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem),
  • využitím aplikace pro elektronické podání, která je dostupná na adrese www.rzp.cz,
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (za poplatek 50,- Kč).

Na Městském úřadě Vítkov za tuto agendu zodpovídá Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, budova náměstí Jana Zajíce 4, kancelář č. 301.

Podání je třeba podat na Jednotném registračním formuláři, který je ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, v části Podpora podnikání nebo na webových stránkách města Vítkova:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad-pro-podnikatele/

Při osobní návštěvě úřadu lze formulář vyplnit přímo s pracovníkem živnostenského úřadu.

 

Při oznámení změn podnikatel předloží tyto doklady:

  • platný průkaz totožnosti,
  • doklad o zaplacení správního poplatku, je-li změna zpoplatněna,
  • další doklady, které byly stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a došlo u nich ke změně.

 

Změna rozhodnutí o udělení koncese a vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost je zpoplatněno částkou 500,- Kč. Za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení změny (nejčastěji změna místa podnikání) se vybírá poplatek 100,- Kč. Poplatek se platí na pokladně v hotovosti, případně složenkou nebo převodem na účet.

Lhůta pro zavedení změn do živnostenského rejstříku je až třicet dnů.

  

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 4

749 01  Vítkov

kancelář č. 301 (2. patro)

úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním

Bc. Bronislava Balnarová, tel.: (+420) 556 312 236, e-mail: balnarova@vitkov.info

Ing. Klára Švecová, tel.: (+420) 556 312 235, e-mail: svecova@vitkov.info