Obsah

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zákonem, který upravuje podnikání v zemědělství, je zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který v § 2e definuje zemědělského podnikatele jako fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

a)     je plně svéprávná,

b)    má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

c)     pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

  1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
  2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Zemědělskou výrobou se rozumí např. rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných a plemenných zvířat, výroba osiv a sadby, chov ryb nebo hospodaření v lesích.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Žádost se podává osobně (případně prostřednictvím zástupce na základě plné moci; pravost podpisu na ní nemusí být úředně ověřena). Podání lze na příslušný úřad zaslat také poštou, případně elektronicky (opatřené zaručeným elektronickým podpisem). Na Městském úřadě Vítkov tuto agendu zpracovává Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, budova náměstí Jana Zajíce 4, kancelář č. 301.

Podoba formulářů není stanovena zákonem, lze využít formuláře, které jsou ke stažení na webových stránkách města Vítkova:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad-pro-podnikatele/

nebo na portálu farmáře www.eagri.cz (Portál farmáře – Evidence zemědělských podnikatelů – Formuláře k podání). Při osobní návštěvě úřadu lze formulář vyplnit přímo s pracovníkem živnostenského úřadu.

 

K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele se přiloží:

  • platný průkaz totožnosti,

  • doklad o zaplacení správního poplatku.

  • Poplatek za zápis do evidence zemědělského podnikatele je 1.000 Kč. Poplatek se platí na pokladně v hotovosti, případně složenkou nebo převodem na účet.

 

Splňuje-li žadatel všechny podmínky, vydá mu živnostenský úřad osvědčení o zápisu do evidence do 30 dnů ode dne podání.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 4

749 01  Vítkov

kancelář č. 301 (2. patro)

úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním

Bc. Bronislava Balnarová, tel.: (+420) 556 312 236, e-mail: balnarova@vitkov.info

Ing. Klára Švecová, tel.: (+420) 556 312 235, e-mail: svecova@vitkov.info