Obsah

Získání živnostenského oprávnění

Každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna získat příslušné živnostenské oprávnění. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Živnost může provozovat fyzická osoba, která je bezúhonná, je plně svéprávná a netrvá u ní překážka provozování živnosti. U právnické osoby nesmí trvat překážka provozování živnosti.

 

Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi lze:

 • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice (případně prostřednictvím zástupce na základě plné moci; pravost podpisu na ní nemusí být úředně ověřena),

 • zasláním poštou,

 • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem),

 • využitím aplikace pro elektronické podání, která je dostupná na adrese www.rzp.cz,

 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (za poplatek 50 Kč).

 

Na Městském úřadě Vítkov za tuto agendu zodpovídá Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, budova náměstí Jana Zajíce 4, kancelář č. 301.

Podání je třeba podat na Jednotném registračním formuláři, který je ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, v části Podpora podnikání nebo na webových stránkách města Vítkova:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad-pro-podnikatele/

Při osobní návštěvě úřadu lze formulář vyplnit přímo s pracovníkem živnostenského úřadu.

 

Zároveň s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi může podnikatel:

 • podat přihlášku k daňové registraci (finanční úřad),

 • podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění (správa sociálního zabezpečení),

 • podat přihlášku ke zdravotnímu pojištění (zdravotní pojišťovna),

 • oznámit vznik volného pracovního místa (úřad práce).

 

Při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi podnikatel předloží tyto doklady:

 • platný průkaz totožnosti,

 • doklad o zaplacení správního poplatku,

 • originál dokladu prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má fyzická osoba umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny (stačí originál písemného prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla souhlasí),

 • originál dokladu o tom, že právnická osoba byla založena nebo zřízena, a doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má umístěno sídlo, to vše v případě, není-li právnická osoba dosud zapsána v obchodním rejstříku,

 • originály dokladů prokazující splnění odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce, je-li podnikatelem ustanoven, pokud ji živnostenský zákon vyžaduje,

 • prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem, že souhlasí s ustanovením do funkce, pokud tak neučiní přímo na živnostenském úřadě,

 • případné další doklady vyžadované živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

 

Vybírané poplatky jsou 1.000 Kč při vstupu do živnostenského podnikání, 500 Kč při dalším ohlášení živnosti/žádosti o koncesi. Poplatek se platí na pokladně v hotovosti, případně složenkou nebo převodem na účet.

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů, pokud splnil ohlašovatel živnosti všechny podmínky. V případě koncesí vydá živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese do 30 dnů.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 4

749 01  Vítkov

kancelář č. 301 (2. patro)

úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním

Bc. Bronislava Balnarová, tel.: (+420) 556 312 236, e-mail: balnarova@vitkov.info

Ing. Klára Švecová, tel.: (+420) 556 312 235, e-mail: svecova@vitkov.info