Obsah

Započítávání bodů

 

Na základě

 • oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení

 • pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za přestupek

 • pravomocného rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamená řidiči v registru řidičů stanovený počet bodů

 

Právní důsledky dosažení 12 bodů

 • příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů

 • po dosažení celkového počtu 12 bodů oznámí obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu

 • řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů je povinen na základě výzvy řidičský průkaz odevzdat

 • řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení

 

Vrácení řidičského oprávnění po tzv. "vybodování"

Řidič, který dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o jeho vrácení nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne jeho pozbytí

Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než jeden rok

 

Podaná žádost o vrácení musí být doložena:

 • potvrzením o absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní

 • posudkem o zdravotní způsobilosti

 • posudkem o výsledku dopravně psychologického vyšetření

 • platným dokladem totožnosti žadatele.

 

Vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti

Podaná žádost o vrácení musí být doložena:

 • platným dokladem totožnosti žadatele

 • rozhodnutím, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo trestu

 • pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí být rovněž doložen doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší než 60 dní)

 • posudek o zdravotní způsobilosti

 • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

V případě sankce (ve výroku rozhodnutí) kratší než 6 měsíců, dokládá žadatel pouze rozhodnutí a posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

 

Odečítání bodů

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam v registru řidičů o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči za těchto podmínek:

Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

 • po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,

 • po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),

 • po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

 

V případě ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy na základě podání žádosti a předložení potvrzení se odečtou 3 body. Podmínkou je, že řidič ke dni ukončení školení bezpečné jízdy neměl v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.