Obsah

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

 

1) Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel

  • fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu
  • orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, který prokáže právní zájem doložením svého oprávnění (uvedené v příslušném zákoně).

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
  • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího z příslušného zákona.

 

6) Správní poplatky

Poskytnutí údajů 50,- Kč za každou započatou stránku                                               

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
  • Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.