Obsah

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

 

1) Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel

  • fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu
  • orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, který prokáže právní zájem doložením svého oprávnění (uvedené v příslušném zákoně).

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
  • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího z příslušného zákona.

 

6) Správní poplatky

Poskytnutí údajů 50 Kč za každou započatou stránku                                               

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

  • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.