Obsah

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

 

1)    Základní informace

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště.

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

a) silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,

b) silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech

c) silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, nebo

d) silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba.

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:

 • druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,

 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a

 • údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

 

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel předloží:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla

 • protokol o evidenční kontrole

 • doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezené z jiného než členského státu

 • technický protokol vydaný zkušební stanicí.

V případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis

 

6) Správní poplatky

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla  - 2.000 Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES - 1.500 Kč

V případě, kdy není nutné schválení  - pouze poplatek za registraci

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.