Obsah

Ukončení leasingu - změna vlastníka

 

1) Základní informace

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel se provádí v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny v případě převodu vlastnického práva podává na základě společné žádosti dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

  • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce)

  • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla

  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní

  • dokument prokazující ukončení leasingu

  • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem

 

6) Správní poplatky

motocykl do 50 cm3 - 300 Kč

motocykl nad 50 cm3 - 500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně - 500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti - 700 Kč

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů,

  • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

  • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.