Obsah

Vydání nového dokladu – ztráta, poškození, zničení, odcizení

 

1) Základní informace

Vlastník nebo provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ztrátu, zničení nebo odcizení technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP) a požádat o vydání dokladu nového. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává vlastník, provozovatel silničního vozidla

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

  • doklad totožnosti žadatele

  • technický průkaz silničního vozidla, není-li ztracen, zničen nebo odcizen

  • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), není-li ztraceno, zničeno nebo odcizeno

  • v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis

 

6) Správní poplatky

Výměna (ztráta, poškození, zničení nebo odcizení) dokladu - 100,- Kč 

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

  • Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.