Obsah

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla)

 

1)  Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí vozidlo z provozu

 • na žádost jeho vlastníka,

 • na základě zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • nebo na základě předložení protokolu od policie o odcizení vozidla.

 

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

 • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí,

 • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podat žádost je oprávněn vlastník silničního motorového vozidla.

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • žádost o vyřazení vozidla z provozu

 • technický průkaz vozidla (velký TP),

 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP),

 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

 

K žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu:

 • technický průkaz vozidla (velký TP),

 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

 • doklad o technické prohlídce (např. zápis ve velkém TP).

 

Po uplynutí roční lhůty oznamuje vlastník vozidla adresu místa a účel využití vyřazeného vozidla. K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP).

 

V případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis

 

6) Správní poplatky

Vyřazení vozidla z provozu -  200 Kč

Za zápis změn v dokladech k vozidlu (zápis adresy místa umístění vozidla a účelu jeho využití) zaplatí žadatel  50 Kč.

Osvobození od poplatku v případě vyřazení vozidla z důvodu odcizení.

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.