Obsah

Vývoz vozidla - registrační značka na vývoz

 

1)  Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla. Platnost registrační značky se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz podává vlastník silničního vozidla

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • doklad totožnosti žadatele

 • technický průkaz vozidla

 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP)

 • tabulka(y) registrační značky

 • údaje o osobě, která bude užívat vozidlo opatřené RZ na vývoz

 • v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis

 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní

 

6) Správní poplatky

Zápis změn v dokladech k vozidlu zaplatí žadatel  50 Kč                                               

Vydání tabulky s registrační značkou 200 Kč za každou vydanou tabulku

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.