Obsah

Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla)

 

1)  Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla dle v registru silničních vozidel na základě

a) žádosti vlastníka, pokud silniční vozidlo

 • bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků

 • bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

 • bylo zničeno (zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, za zničení se nepovažuje jeho rozebrán­í) nebo

b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podat žádost je oprávněn vlastník silničního motorového vozidla.

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, pokud bylo vozidlo v tomto státě zlikvidováno

 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla, bylo-li vozidlo zničeno

 • technický průkaz silničního vozidla (velký TP)

 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP)

 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou

 • v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis

 

6) Správní poplatky

Správní poplatek se za zápis zániku silničního vozidla nevybírá.

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.