Obsah

Zápis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla do registru vozidel

 

1)  Základní informace

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

 • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
 • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává vlastník, provozovatel silničního vozidla

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla

 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno

 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové

 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla)

 • doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území České republiky nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky

 • potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie

 • doklad totožnosti žadatele, je-li totožnost ověřována

 • zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele nebo,

 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti

 

6) Správní poplatky

motocykl do 50 cm3 - 300 Kč

motocykl nad 50 cm3 - 500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně - 500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti - 700 Kč

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.