Obsah

Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla

 

1)  Základní informace

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 8, § 9

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel dle § 8 se provádí v případě:

 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. V případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem

 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci od rozhodnutí soudu v dědickém řízení. V případě přechodu vlastnického práva na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci

 

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se provádí na základě společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem jeho vlastník

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává vlastník, provozovatel silničního vozidla

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • v případě převodu vlastnického práva - společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny

 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,

 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní,

 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

 • při přechodu vlastnického práva také doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem

 

6) Správní poplatky

motocykl do 50 cm3 - 300 Kč

motocykl nad 50 cm3 - 500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně - 500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti - 700 Kč

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.