Obsah

Změny ostatních údajů v registru silničních vozidel

 

1)  Základní informace

Provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v technickém průkazu vozidla). Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je povinen podat provozovatel do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

 

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává provozovatel silničního vozidla

 

3) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odboru dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.)

 

4) Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Vítkov je příslušným odbor dopravy (registr vozidel),  náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

 

5) Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • doklad totožnosti žadatele

 • technický průkaz silničního vozidla

 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené  z provozu

 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle

 • např. tažné zařízení: typový list, montáž oprávněnou osobou nebo kontrolní protokol z STK,

 • v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis

 

6) Správní poplatky

Za zápis změn v dokladech k vozidlu je stanoven poplatek 50 Kč

 

7) Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8) Právní předpisy

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

 • vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.