Obsah

Ohlášení stavby – dopravní stavba podle v § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

 

1. Základní informace

Stavebník potřebuje ke svému záměru souhlas s ohlášenou stavbou.

 

2. Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Ohlášení stavby na předepsaném formuláři - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.  K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B Přílohy k ohlášení.

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby a územního plánovaní, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

  1. datová schránka: 3seb39i

Kontaktní informace:


Městský úřad Vítkov, odbor služeb

-        Jiří Grigier  (email: grigier@vitkov.info, tel.: 556 312 245)

 

4. Poplatky

Správní poplatky jsou předepsány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poplatky na úřadě – odbor výstavby a územního plánování)

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Podané ohlášení se pak považuje za žádost o stavební povolení.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.