Obsah

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace za účelem:                                       

 1. zřizování a provozování reklamního zařízení,

 2. umísťování, skládání a nakládání věci nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny,   

 3. provádění stavebních prací,

 4. zřizování vyhrazeného parkování,

 5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální tvorbu,

 6. umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,

 7. pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena  bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Přitom je postupováno podle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a  ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Žádost je podávána v dostatečném předstihu před  zahájením zvláštního užívání, v případě  umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, v dostatečném předstihu před vydáním územního rozhodnutí.

 

Obsah žádosti:

 • přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký  druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.),

 • jméno a příjmení toho, kdo má zodpovídat za dodržení podmínek vydaného povolení,  jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČ), 

 • odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,

 • povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů, 

 • stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů,

 • v případě, že si zvláštní užívání vyžádá omezení silničního provozu, návrh dopravního značen,

 

K žádosti se předkládá předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace,  může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také předchozí souhlas  Policie ČR.

 

Poplatková povinnost:
Vydání povolení zvláštního užívání podléhá úhradě správního poplatku podle položky č. 36 písm. a) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Výše poplatku: 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace na dobu platnosti                       

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                   100 Kč

 • 6 měsíců  a na dobu kratší než 6 měsíců       500 Kč          

 • delší než 6 měsíců                                                  1.000 Kč                       

 

Od  poplatku  je osvobozeno  povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Předmětem  poplatku  není  povolení  ke  zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.