Obsah

Žádost o připojení sousedící nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení

Žádost o povolení připojení sousedící nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení  předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu vydání  povolení je. Přitom je postupováno podle ustanovení § 10 zák. č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a  ustanovení § 11 a následujících vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Žádost je podávána v dostatečném předstihu  před  vydáním územního rozhodnutí.

 

Obsah žádosti:

  • přesné uvedení účelu a popis místa,   
  • jméno a příjmení toho, kdo má zodpovídat za dodržení podmínek vydaného povolení, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČ) 

 

K žádosti se předkládá předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace, předchozí souhlas Policie ČR, v daném případě, Policie ČR DI Opava, Hrnčířská 17, 746 25 Opava, přesné vyznačení místa na podkladě katastrální mapy, technický popis, případně výkresovou dokumentaci.

Poplatková povinnost:
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci podléhá úhradě správního poplatku podle položky č. 36 písm c) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Výše poplatku:

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci - Kč 500
             

Předmětem poplatku není vydání povolení k připojení sousední nemovitosti, jde-li o odstávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástí dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.