Obsah

Žádost o stavební povolení - dopravní stavba podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  ve znění pozdějších předpisů

 

1. Základní informace

Stavebník potřebuje ke svému záměru stavební povolení

 

2. Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Podání žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.  K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 Přílohy žádosti o povolení stavby.

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor služeb

-   Jiří Grigier   (email: grigier@vitkov.info , tel.: 556 312 245)

Vedoucí odboru: Ing. Jiří Riška  (email: riska@vitkov.info, tel.: 556 312 240)

 

4. Poplatky

Správní poplatky jsou předepsány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poplatky na úřadě – odbor výstavby a územního plánování)

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které může spojit s ohledáním na místě. Upustí-li od ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, lhůtu lze na základě odůvodněné žádosti stavebníka prodloužit (§ 115 stavebního zákona).

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.