Obsah

Žádost o uzavírku silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace

Jestliže má dojít k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než tři dny, předkládá dvojmo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky příslušnému silničnímu  správnímu  úřadu  ten,  v jehož  zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

Přitom je postupováno podle ustanovení § 24 zák. č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Žádost je podávána v dostatečném předstihu  před zahájením uzavírky.

 

Obsah žádosti:

  • přesné určení místa uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace, popřípadě místopisného průběhu,

  • dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,)

  • důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),

  • návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy

  • jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště

  • pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týka-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů práce,

  • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Nejde-li o havárii, žádost o povolení uzavírky se doručuje příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.   

K žádosti se předkládá vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a vyjádření vlastníka pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, vyjádření obce na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a vyjádření provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na niž je umístěna dráha.

 

Poplatková povinnost: Vydání povolení uzavírky a nařízení objížďky nepodléhá úhradě správního poplatku.