Obsah

Plnění povinné školní docházky - zápis do 1. třídy

Základní informace

Povinnost školní docházky a základního vzdělávání.

Povinnost plnění školní docházky a základního vzdělávání ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“). Základní vzdělávání se uskutečňuje podle § 25 odst. 1 školského zákona v denní formě vzdělávání. Žák může školní docházku plnit také jiným způsobem. Jiným způsobem plnění školní docházky se podle § 40 až § 42 školského zákona rozumí:

  • individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Tento způsob vzdělávání může žákovi ředitel školy povolit pouze na prvním stupni.
  • vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. Dítěti s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol se uskutečňuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole podle místa trvalého pobytu žáka (spádová škola). Zákonný zástupce může zvolit i jinou školu mimo spádový obvod. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Podmínky a postup řešení

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. K zahájení povinné školní docházky do 1. tříd základních škol se, dle § 36 odst. 3 školského zákona, zapisují děti, které do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém se zápis koná, dovrší 6 let věku. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte a dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, lze ve stejném termínu zapsat i dítě, které šestého roku věku dosáhne v době od září do konce června příslušného školního roku. Při zápisu do 1. třídy základního vzdělávání ve stanoveném termínu v místně příslušné škole absolvuje dítě vstupní pohovor, který vedou pedagogičtí pracovníci školy. Průběh zápisu stanovuje každá škola individuálně. O přijetí žáka k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel téže základní školy. Kontakty na ředitelství jednotlivých škol (jméno a příjmení ředitele školy, telefonní číslo, e-mailovou adresu, webové stránky školy) naleznete na webových stránkách škol nebo na webových stránkách města.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při zápisu dítěte do 1. třídy základního vzdělávání zákonný zástupce dítěte předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zařazení dítěte se zdravotním postižením do speciální třídy předloží zákonný zástupce také doporučení školského poradenského zařízení.

 

Související situace

Odklad povinné školní docházky

O případném odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel místně příslušné základní školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být zákonným zástupcem dítěte podána nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.