Obsah

Co dělat při ztrátě práce?

Kam se obrátit:

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Vítkov, Luční 663, 749 01 Vítkov

tel. 950 142 241, email: posta.opg@op.mpsv.cz

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Při ztrátě práce a skončení výpovědní doby požádejte úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání vyplněním žádosti o zprostředkování zaměstnání. Můžete také vyplnit elektronickou verzi Žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje

Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje.

Úřad práce Vás, pokud splňujete zákonem stanovené podmínky, zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání. Nesplňujete-li tyto podmínky, vydá o tom úřad práce rozhodnutí. 

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti je nutné požádat také na úřadu práce. Je možné také využít elektronické podoby této Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u vás zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely ve vašem posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, tj. v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě, že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví procentní sazbou z  posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Ukončíte-li poslední zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále je nutné s sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně), abyste mohli být ihned zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, vezměte si tyto doklady také s sebou

 

Na jakých internetových stránkách lze získat podrobné informace ?

Podrobné informace naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch