Obsah

Jak požádat o dávky státní sociální podpory?

pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné.

 

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

 

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny ani výdělečná činnost pečujícího rodiče.

 

Dávky pěstounské péče 

Od 1. ledna 2013 jsou dávky pěstounské péče upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),

 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),

 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo

 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Dávkami pěstounské péče jsou Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, Odměna pěstouna, Příspěvek při ukončení pěstounské péče, Příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.

 

Porodné

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Při poskytnutí dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí. Za příjem není považován rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

 

Pohřebné

Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

 

Kde se dávky vyřizují ?

 • na Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, Wolkerova 467, 749 01  Vítkov (bezbariérový přístup), tel.: 950 142  241

 

Co je potřeba k vyřízení dávky?

 • podání žádosti na předepsaném tiskopise, který si je možné vyzvednout na výše uvedeném úřadě, nebo jej naleznete na internetových stránkách MPSV http://portal.mpsv.cz/forms

 • platný průkaz totožnosti, u dětí do patnácti let rodný list

 • průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud jste jeho držitelem

 • u příspěvků na zvláštní pomůcku je potřebné doložit k žádosti i jiná potvrzení, jejichž seznam naleznete na  patřičném tiskopise.

 

Na jakých internetových stránkách lze získat podrobné informace ?

Podrobné informace naleznete na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

 

Odborné sociální poradenství také poskytuje

 • Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, nám. Jana Zajíce 4, Vítkov 749 01 nebo telefonicky na číslech  - 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

 

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html