Obsah

Jak požádat o důchod?

Základní informace 

Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody:

 

Kdy a kde?

Přesné datum důchodového věku je možné zjistit pomocí kalkulačky, dostupné na https://www.penize.cz/kalkulacky/duchodova-kalkulacka . Věková kalkulačka také ukáže, jakou dobu pojištění je nutné získat a od kdy lze nejdříve požádat o předčasný starobní důchod.

Občané, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění, mohou podat žádost o starobní důchod. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby, a nikoliv povinnost.

Nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu sepisuje osobně budoucí důchodce žádost o důchod, a to na okresní  správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. 

 

V případě trvalého pobytu ve Vítkově a okolí je věcně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v Opavě:

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/moravskoslezsky-kraj/ossz-opava.html

 

Jaké doklady vzít s sebou?

Při podávání žádosti o starobní (invalidní důchod) se předkládá zejména:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),

 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,

 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),

 • doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou (rozhodnutí o době a rozsahu péče),

 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,

 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,

 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.

 

Evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ .

 

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá zejména:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • úmrtní list zesnulého,

 • oddací list při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,

 • rodné listy dětí,

 • potvrzení o studiu při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě již dokončilo povinnou školní docházku.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

 

Odborné poradenství Vám také poskytnou:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí , nám. Jana Zajíce 4, 74901  Vítkov

telefon 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html