Obsah

Jak řešit omezení svéprávnosti

 

Základní informace:

Návrh na omezení svéprávnosti lze podat, jestliže  fyzická osoba není schopna činit  právní úkony  pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů.

Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.

Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.

Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na pět let; uplynutím doby právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.

 

Kdo může podat návrh:

Návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti může podat kdokoliv, obvykle to bývá zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, obecní úřad nebo někdo z příbuzných.

 

Kde podat  návrh:

Pro řízení o omezení svéprávnosti je věcně příslušný okresní

soud:

a) v jehož obvodu má člověk, o jehož způsobilost se má jednat, bydliště,

b) v jehož obvodu se člověk zdržuje, nemá-li bydliště,

c) resp. všechny okresní soudy, v jejichž obvodu člověk bydlí s úmyslem zdržovat

se tam trvale, pokud má bydliště na více místech,

d) v jehož obvodu je ústav zdravotní péče, je-li člověk v takovém zařízení bez svého souhlasu.        

 

V případě trvalého pobytu ve Vítkově a okolí je věcně příslušný okresní soud v Opavě: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=166&o=156&k=1601

  

Jaké jsou potřebné formuláře  k podání:

Forma podání není stanovena.

 

Jaké jsou poplatky  a jak je lze hradit:

Podání není zpoplatněno.

 

Jaké jsou lhůty pro  vyřízení

Lhůta není stanovena, nutné vyčkat na znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

 

Odborné poradenství Vám také poskytnou:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, nám. Jana Zajíce 4, Vítkov 749 01 nebo telefonicky na telefonních číslech  - 556 312 227, 556 312 233.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html