Obsah

Jak upravit rodičovská práva k dítěti?

Chcete-li upravit rodičovská práva k dítěti, např. z důvodu nesouladného soužití s partnerem nebo rodičem dítěte, zvažujete-li rozvod, je nutné podat návrh na úpravu práv a povinností k nezletilému dítěti/dětem k místně příslušnému okresnímu soudu.

Zároveň máte možnost dostavit se na odbor sociálních věcí (sociálně-právní ochrana dětí), kde Vám budeme nápomocni při sepsání tohoto návrhu. V návrhu musí být uvedeny veškeré informace, které jsou požadovány a zároveň Vámi podaný návrh musí obsahovat krátké odůvodnění situace, proč žádáte o soudní úpravu svěření nezletilého dítěte do Vaší péče. V návrhu rozsudku se uvádí, komu má být nezletilé dítě svěřeno do péče a zároveň je zde uvedena výše Vámi požadovaného výživného, případně informace o dohodě rodičů na výši výživného.

 

Způsob podání návrhu

Návrh je možno doručit osobně k soudu nebo zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava ve třech Vámi podepsaných vyhotoveních s kopií rodných listů dítěte/dětí a kopií oddacího listu.

Soudní poplatek v tomto řízení není stanoven.

 

Kde je možné získat další informace

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí, náměstí Jana
Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, telefon 556 312 226, 556 312 224, 556 312 222, 556 312 220.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html