Obsah

Oznámení o užívání stavby

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace

Stavebník potřebuje započít s užíváním stavby.

 

2. Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Podáním oznámení (osobně, listovní zásilkou, elektronicky). Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.

Oznámení o užívání stavby na předepsaném formuláři přílohy č. 1 a přílohy č. 2 - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhl. č. 503/2006 Sb.  K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B Přílohy oznámení o užívání stavby.

 

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Kontakt (dle umístění stavby):

obec: Vítkov 

  • Ing. Tomáš Kupka  (email: kupka@vitkov.info, tel.: 556 312 262) - právnické osoby, OSVČ 

  • Ing. Ondřej Haas (email: haas@vitkov.info, tel.: 556 312 261) - fyzické osoby

 

obce a části obce: Melč, Moravice, Radkov, Větřkovice, Nové Vrbno, Jelenice, Klokočov

 

obce a části obce: Prostřední Dvůr, Podhradí, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Březová (Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice),

 

obec: Čermná ve Slezsku

 

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

4. Poplatky

Správní poplatky nejsou předepsány.

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Stavební úřad stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 stavebního zákona, může být započato s užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena.

Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopií oznámení.

Zjistí-li stavební úřad, že nejsou splněny podmínky podle § 119 odst. 2 stavebního zákona, rozhodnutím užívání stavby zakáže. 

Lhůta pro vyřízení podání je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) - § 6 odst. 1, podle kterého pokud správní orgán nevyřídí věc bez zbytečných průtahů, učiní tak ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena. Za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.