Obsah

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace

Stavebník hodlá provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který posoudil projektovou dokumentaci stavby.

 

2. Kdo může žádat

Autorizovaný inspektor oznámí stavební záměr s certifikátem stavebnímu úřadu.

 

3. Jak začít

Podáním oznámení (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora na předepsaném formuláři - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhl. č. 503/2006 Sb. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B Přílohy k oznámení.

 

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Kontakt (dle umístění stavby):

obec: Vítkov 

  • Ing. Tomáš Kupka  (email: kupka@vitkov.info, tel.: 556 312 262) - právnické osoby, OSVČ 

  • Ing. Ondřej Haas (email: haas@vitkov.info, tel.: 556 312 261) - fyzické osoby

 

obce a části obce: Melč, Moravice, Radkov, Větřkovice, Nové Vrbno, Jelenice, Klokočov

 

obce a části obce: Prostřední Dvůr, Podhradí, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Březová (Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice),

 

obec: Čermná ve Slezsku

 

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

4. Poplatky

Správní poplatky jsou předepsány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poplatky na úřadě – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí )

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem a ten je povinen bez zbytečného odkladu  oznámit to stavebnímu úřadu. Autorizovaný inspektor vystaví certifikát, kterým osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci stavby a k ní připojené doklady a navrhovaná stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení z těchto hledisek.

Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na úřední desce oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu. Stavebník může provést oznámený stavební záměr po uplynutí 30ti dnů od vyvěšení.

Stavební úřad na požádání stavebníka vyznačí vznik oprávnění na kopii oznámení.

Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do 2 let, lhůtu lze na základě odůvodněné žádosti stavebníka prodloužit.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.