Obsah

Oznámení změny v užívání stavby

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace

Osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby  potřebuje započít se změnou v užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně v činnosti, jejiž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo ve změně doby trvání dočasné stavby.

 

2. Kdo může podat oznámení

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Podáním oznámení (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Oznámení změny v užívání stavby na předepsaném formuláři - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb.  K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B Přílohy  oznámení změny v užívání stavby.

 

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Kontakt (dle umístění stavby):

obec: Vítkov 

  • Ing. Tomáš Kupka  (email: kupka@vitkov.info, tel.: 556 312 262) - právnické osoby, OSVČ 

  • Ing. Ondřej Haas (email: haas@vitkov.info, tel.: 556 312 261) - fyzické osoby

 

obce a části obce: Melč, Moravice, Radkov, Větřkovice, Nové Vrbno, Jelenice, Klokočov

 

obce a části obce: Prostřední Dvůr, Podhradí, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Březová (Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice),

 

obec: Čermná ve Slezsku

 

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

4. Poplatky

Správní poplatky jsou předepsány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poplatky na úřadě – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí)

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Stavební úřad vydá souhlas se změnou do 30 dnů od dne podání oznámení je-li oznámení úplné a oznámena změna  v účelu užívání splňuje podmínky podle  § 126 odst. 3 stavebního zákona, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů.

V opačném případě stavební úřad rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet o právní moci usnesení.

Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby (stavební povolení nebo ohlášení).

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.