Obsah

Žádost o povolení předčasného užívání

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace
Stavebník potřebuje započít s předčasným užíváním stavby před jejím úplným dokončením.

 

2. Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Žádost o povolení předčasného užívání stavby na předepsaném formuláři - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B Přílohy k žádosti o vydání předčasného užívání stavby.

 

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Kontakt (dle umístění stavby):

obec: Vítkov 

  • Ing. Tomáš Kupka  (email: kupka@vitkov.info, tel.: 556 312 262) - právnické osoby, OSVČ 

  • Ing. Ondřej Haas (email: haas@vitkov.info, tel.: 556 312 261) - fyzické osoby

 

obce a části obce: Melč, Moravice, Radkov, Větřkovice, Nové Vrbno, Jelenice, Klokočov

 

obce a části obce: Prostřední Dvůr, Podhradí, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Březová (Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice),

 

obec: Čermná ve Slezsku

 

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

4. Poplatky

Správní poplatky jsou předepsány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poplatky na úřadě – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí)

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Lhůta pro vyřízení žádosti je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) - § 71, podle kterého správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti. Je-li zapotřebí ústní jednání příp. místní šetření lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena na 60 dní.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.