Obsah

Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace
Vlastník stavby požaduje označit budovu číslem popisným nebo evidenčním v souladu s ustanovením  § 31 zákona o obcích.

V případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, přiděluje obecní úřad na základě výzvy domovní číslo stavebnímu úřadu.

 

2. Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Formulář Čísla popisná žádost, není předepsán. Přílohy: geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání.

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Kontakt:

Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

4. Poplatky

Správní poplatky nejsou předepsány.  

 

5. Průběh vyřizování

Městský úřad, odbor výstavby a ÚP podle § 31a odst. 3 zákona o obcích vydá písemný doklad o přidělení domovního čísla.   

Lhůta pro vyřízení žádosti je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) - § 6 odst. 1, podle kterého správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.