Obsah

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Základní informace
Stavebník nebo jiná osoba potřebuje započít s užíváním stavby na základě kolaudačního souhlasu

 

Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

Jak začít
Podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři - obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.

 

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Kontakt (dle umístění stavby):

obec: Vítkov 

  • Ing. Tomáš Kupka  (email: kupka@vitkov.info, tel.: 556 312 262) - právnické osoby, OSVČ 

  • Ing. Ondřej Haas (email: haas@vitkov.info, tel.: 556 312 261) - fyzické osoby

 

obce a části obce: Melč, Moravice, Radkov, Větřkovice, Nové Vrbno, Jelenice, Klokočov

 

obce a části obce: Prostřední Dvůr, Podhradí, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Březová (Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice),

 

obec: Čermná ve Slezsku

 

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

Poplatky

Správní poplatky jsou předepsány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poplatky na úřadě – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí)

 

Průběh vyřizování a lhůty

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

Nejsou – li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo není zjištěn rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, v opačném případě užívání rozhodnutím zakáže.

Kolaudační souhlas není rozhodnutím podle správního řádu.

 

Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.