Obsah

Návrh na pořízení změny územního plánu

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace

Územní plán je základní koncepční dokument města či obce, který řeší prostorové a funkční uspořádání území, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území obce, dále plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy určené ke změně stávající zástavby k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

O změnu je možno požádat v případě, že záměr výstavby nebo změny využití dané plochy neodpovídá možnosti přípustného využití v územně plánovací dokumentaci.

 

2. Kdo může žádat

Orgán veřejné správy; občan obce; fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbě na území obce; oprávněný investor.

 

3. Jak začít

Podáním návrhu (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Návrh na pořízení změny územního plánu - formuláře nejsou předepsány, možno použít formulář vypracovaný odborem výstavby - obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz - formuláře

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontakt:

Ivana  Oršová   (email: orsova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 260)

 

4. Poplatky

Správní poplatky ani jiné poplatky nejsou předepsány.

Pokud je však pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování změny, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhotovení úplného znění územního plánu po změně.

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Postup zpracování a lhůty pořízení změny územního plánu jsou dány stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

Návrhy na pořízení změny územního plánu se podávají průběžně při změně nároků na dané území. Návrh se předává pořizovateli územního plánu, ten po posouzení úplnosti návrhu předává se svým stanoviskem k rozhodnutí zastupitelstvu. Vlastní změna je pak pořizována na základě jeho rozhodnutí.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.