Obsah

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace

Stavebník nebo jiná osoba vyžaduje územně plánovací informaci o podmínkách využívání území  a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

 

2. Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

3. Jak začít

Podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky).

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informace v souvisllosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Žádost o územně plánovací informaci k podmínkám využití území - formuláře nejsou předepsány, možno použít formulář vypracovaný odborem výstavby - obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.  

Odkaz - formuláře

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontakt:

Ivana  Oršová   (email: orsova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 260)

 

4. Poplatky

Správní poplatky ani jiné poplatky nejsou předepsány.

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)) - § 6 odst. 1, podle kterého správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.