Obsah

Žádost o vyjádření k výstavbě (koupi pozemku) z hlediska územního plánování

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace

Územní plán je základní koncepční dokument města či obce, který řeší prostorové a funkční uspořádání území, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území obce, dále plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy určené ke změně stávající zástavby k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

Územní plán je základním podkladem pro územní rozhodování na území města a obcí, určuje zásady organizace území, stanovuje kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinuje výstavbu apod.

Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu zejména:

- při zamýšlené koupi nemovitosti

- při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku

 

2. Kdo může žádat

Občan, fyzická či právnická osoba.

 

3. Jak začít

Podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)

Žádost o vyjádření z hlediska upd - formuláře nejsou předepsány, možno použít formulář vypracovaný odborem výstavby.

Odkaz - formuláře

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontakt:

Ivana  Oršová   (email: orsova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

Ing. Tomáš Kupka  (email: kupka@vitkov.info, tel.: 556 312 262)

Andrea Lukašíková  (email: lukasikova@vitkov.info, tel.: 556 312 265)

Ing. Ondřej Haas (email: haas@vitkov.info, tel.: 556 312 261)

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová  (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 260)

 

4. Poplatky

Správní poplatky ani jiné poplatky nejsou předepsány.

 

5. Průběh vyřizování a lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) - § 6 odst. 1, podle kterého správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu.

 

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.