Obsah

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 vodního zákona

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Název

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

 

Základní informace

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba

 a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi

 1. k jejich odběru,

 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,

 3. k využívání jejich energetického potenciálu,

 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,

 5. k jinému nakládání s nimi,

 b) jde-li o podzemní vody

 1. k jejich odběru,

 2. k jejich akumulaci,

 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,

 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,

 5. k jinému nakládání s nimi,

 c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

 d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

 e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona

 

Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

 

Podmínky a postup při vyřizování

Předložení řádně vyplněné žádosti na předepsaném formuláři a doložené požadovanými podklady.

 

Jak začít

Podáním žádosti s předepsanými přílohami.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Ondřej Turcovský, Dis. (email: turcovsky@vitkov.info, tel.: 556 312 268)

 

Co musím mít s sebou

Doklady předepsané dle § 2 vyhl. č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb.

 

Poplatky

Bez poplatku.

 

Lhůty

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkům vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 

Právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jde-li o rozhodování týkající se vodních děl

 

Opravné prostředky

Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání ve smyslu § 81 a 82 zák. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta je ve smyslu § 83 a 84 správního řádu.

 

Sankce

Za porušení povinností je možno udělit pokuty fyzickým, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám (upravuje Hlava XII vodního zákona).